Zapisz się na Hipnohacking Live

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin sklepu, zwany dalej regulaminem, określa zasady, na jakich sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży produktów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową sprzedawcy, działającą pod adresem www.oproblemachinaczej.pl, jak również zasady świadczenia przez sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

§ 2

Dane sprzedawcy / administratora

Fit-Fat Bartłomiej Florek

NIP : 6861690989

REGON : 383050060

Jasienica Rosielna 508

36-220 Jasienica Rosielna

adres e-mail:  oproblemachinaczej@gmail.com

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

98 2490 0005 0000 4530 9769 3032

§ 3

Warunki techniczne korzystania z funkcjonalności sklepu

1.   W celu korzystania z funkcjonalności sklepu, w tym przeglądania oferty sklepu oraz składania zamówień, niezbędne są:

a)   urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet,

b) standardowy system operacyjny posiadający środowisko graficzne, standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome) obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie

c)   aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.  Sprzedawca zastrzega, iż niespełnienie minimalnych wymagań technicznych, o których mowa w ust. 1 może doprowadzić do sytuacji, w której złożenie zamówienia, zawarcie czy też wykonanie umowy nie będzie możliwe, za co Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3.  Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu. Kupujący powinien poinformować sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu sklepu. Wszelkie uwagi do funkcjonowania sklepu należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.

4.  Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 4

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Sprzedawca, za pośrednictwem sklepu świadczy na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną przez sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz kupującego jest umożliwienie kupującemu złożenia zamówienia w sklepie.

3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem sklepu.

4. Sprzedawca, w celu zapewnienia bezpieczeństwa kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze sklepu, podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

5. Przeglądanie oferty sklepu nie wymaga zakładania Konta.

6. Składanie zamówień przez klienta na produkty znajdujące się w ofercie sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem sklepu należy wykonać następujące czynności:

a)   wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i dodać go do koszyka

b)   zapoznać się z regulaminem i zaakceptować jego postanowienia

c)   kontynuować zakupy lub przejść do „kasy”

d)   wypełnić formularz zamówienia dostępny po przejściu do „kasy” poprzez podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia oraz ewentualnie – jeśli kupujący posiada – wprowadzenie kuponu rabatowego

e)   wybrać sposób płatności za zamówienie

f)  dokonać stosownej płatności na stronie operatora płatności

2.  Akceptacja Regulaminu przez klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez klienta oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z regulaminem i akceptuję jego postanowienia

b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług sprzedawcy na zasadach wynikających z regulaminu,

c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu zamówienia są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuję do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,

d)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza zamówienia, przez administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez strony na zasadach wynikających z regulaminu

3. W odpowiedzi na otrzymane zamówienie, sprzedawca z chwilą zaksięgowania płatności przez zewnętrznego operatora płatności, wysyła do klienta wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia razem z zamówioną treścią cyfrową lub formularzem zgłoszeniowym

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności przez zewnętrznego operatora płatności

§ 6

Ceny za produkty

1. Wszystkie ceny produktów podane na stronie internetowej sklepu są wyrażone w złotych polskich.

2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez klienta składa się cena za produkt, o której klient jest informowany na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się umową sprzedaży.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej  sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych.

§ 7

Płatność za zamówienie

Szczegółowe informacje akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronie

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu zawierane są w języku polskim.

2. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówienia w sklepie.

3. Po złożeniu zamówienia i zaksięgowaniu płatności sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie za pośrednictwem wiadomości e-maili wysłanej do Klienta, wraz z informacją co do sposobu dostępu do zakupionych produktów.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Potwierdzenie na formularzu zamówienia  jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia generującego obowiązek zapłaty za zakupiony produkt oraz wyrażeniem zgody przez Klienta na spełnienie świadczenia przez sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 10

Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), na zasadach określonych w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje powinny być składane na adres e-mail oproblemachinaczej@gmail.com lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronach serwisu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji sprzedawca poinformuje użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja.

§ 11

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych kupującego jest sprzedawca.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz prawa przysługujące klientowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych określa klauzula informacyjna, stanowiąca integralną część regulaminu.

3. Zasady wykorzystywania plików cookies określa polityka prywatności dostępna na stronie administratora.

§ 12

Przeciwskazania

Potwierdzam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania lekarskie do podjęcia przeze mnie hipnoterapii czy też odsłuchania autohipnozy. Rozumiem, że hipnoterapia nie zastępuje psychoterapii i wizyty u lekarza, a jej efekty różnią się w przypadku każdej osoby ze względu na indywidualne reakcje organizmu na ten rodzaj terapii. Zdaję sobie sprawę, że sukces sesji hipnotycznych będzie zależał w dużym stopniu od mojego zaangażowania w proces zmiany oraz chęci i gotowości do pokonania problemu, nad którym będę pracować. Ponoszę odpowiedzialność za realizację swoich postanowień i wprowadzenie zmian.
Zgadzam się na nagrywanie sesji na dyktafon w celach terapeutycznych i etycznych wiedząc, że nagranie z sesji oraz wszelkie informacje, których udzielam terapeucie są poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim z wykorzystaniem mojego imienia i nazwiska.

§ 13

Publikacja wizerunku 

1. Kupujący wyraża zgodę na fotografowanie i nagrywanie Jego wizerunku tylko i wyłącznie podczas trwania wydarzenia (Seminarium/Webinar/Szkolenie).

2. Kupujący, który bierze udział fizyczny/online w wydarzeniu (Seminarium/Webinar/Szkolenie) organizowanym przez Sprzedawcę, wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku (zdjęcia/wideo/posty) w mediach społecznościowych, których administratorem jest Sprzedawca, jak i na stronie www.oproblemachinacze.pl, której administratorem jest Sprzedawca.

3. Dotyczy tylko i wyłącznie wydarzeń grupowych organizowanych przez Sprzedawcę (Seminarium/Webinar/Szkolenie).

§ 14

1. Kupujący, który decyduje się na udział w spotkaniu grupowym stacjonarnie (Seminarium/Szkolenie), podczas którego Sprzedający gwarantuje imienny certyfikat i wyżywienie, kupując bilet potwierdza jednoznacznie swoje uczestnictwo i pozbawia się możliwości odstąpienia zarezerwowanego w ten sposób miejsca.

2. Wpłata jest jednoznaczną formą rezerwacji miejsca na Seminarium/Szkoleniu/Webinarze prowadzonym przez Sprzedającego.

§ 15

1. Treści cyfrowe zakupione z użyciem kodu rabatowego nie podlegają 30 dniowemu zwrotowi środków (o którym sprzedający informuję w opisie treści cyfrowych), który de facto nie jest obowiązkowy (czytaj § 9) i stanowi wyłącznie dobrą wolę sprzedającego.

2. Kupujący akceptując regulamin, akceptuje również fakt, że każda treść cyfrowa zakupiona z użyciem kodu rabatowego nie podlega zwrotowi.

§ 16

Zwrot zakupionego towaru (fizycznego – książka)

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki z książką bez podawania przyczyny. Książka musi być w nienaruszonym, idealnym stanie (taka jak przy odbiorze).

2. Koszt zwrotu pokrywa Kupujący.

3. W celu zwrotu, prosimy o uprzedni kontakt na : oproblemachinaczej@gmail.com

§ 17

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane za pośrednictwem sklepu zawierane są w języku polskim.

2.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu.

3. W wypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

 

Klauzula Informacyjna Administratora Danych Osobowych

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” , jako administrator Pani/Pana danych osobowych informuję, że:

1) Administratorem danych osobowych jest: Bartłomiej Florek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Fit-Fat Bartłomiej Florek adres: Jasienica Rosielna 508, 36-220 Jasienica Rosielna, (dalej jako administrator danych). Kontakt z administratorem danych w sprawie ochrony danych osobowych na wskazany wyżej adres jego siedziby lub adres e-mail: oproblemachinaczej@gmail.com

2) Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit a – c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Administrator danych przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

a) imię (imiona) i nazwisko/ firma,

b) siedziba firmy (adres),

c) numer NIP,

d) adres poczty elektronicznej.

2) Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit b RODO,

b) nadto – w zakresie wykraczającym poza powyższy cel – na podstawie wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit a RODO,

c) na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących, w tym dla w celów podatkowych i rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c RODO,

d) w celu ochrony swych uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 lit f RODO.

3) Administrator danych przetwarza dane osobowe do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, chyba, że istnieje inna uzasadniona podstawa prawna do ich przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umownych lub ustawowych obowiązków i praw Administratora danych. W szczególności okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub o okres konieczny z uwagi na obowiązki podatkowe (5 lat od końca roku kalendarzowego w którym umowa została wykonana).

4) Administrator danych przekazuje Pani/Pana dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: podmiotom, którym Administrator danych ma prawny obowiązek udostępnienia przetwarzanych przez siebie danych osobowych, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych z Administratorem danych umów powierzenia przetwarzania.

5) Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego jak i organizacji międzynarodowej.

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) lub uzupełnienia swoich danych osobowych,

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

d) prawo do usunięcia swoich danych osobowych, chyba że przetwarzanie danych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych (tj. w przypadkach określonych w przepisach RODO ma Pani/Pan prawo żądać by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez Administratora Danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe).

g) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka została udzielona. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwiać zawarcie umowy jak i jej wykonanie.